Phương pháp giảm xỉ thiếc ( bả thiếc ) , các giải pháp cho thiếc hàn